7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın bize öğrettiği bilgi edinme yollarından biridir?
 1. A) Vahiy                      B) Akıl             C) Duyu organları        D) Hepsi(A,B,C)

 

 1. Bir düşünceye, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasının varlığını kabul etmemek nedir?
 1. A) İnanç                      B) Taassup      C) Hoşgörü                 D) Bağlılık

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi taassuptan kurtulmanın yollarından biri olamaz?
 1. A) Aklı kullanmak                                B) Öz eleştiri yapabilmek
 2. C) Doğru bilgiye sahip olmak   D) Bizlerden farklı düşünen kişilerden uzak durmak

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisiz taklidin sonuçlarından biri olamaz?
 1. A) Körü körüne bir bağlılık oluşturur.   B) Kişinin inancında bilinçli olmasını sağlar.
 2. C) Başkalarına karşı hoşgörüsüzlüğü oluşturur.  D) Zamanla kişinin taassuba düşmesine neden olur.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi din ile ilgili yanlış bir düşüncedir?
 1. A) Dinin yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri benimsemede etkisi yoktur.
 2. B) Dinin toplumsal huzurun tesisine olumlu katkısı vardır.
 3. C) Dinin bireyin mutluluğuna olumlu katkısı vardır.
 4. D) Dinin kişinin ahlakını güzelleştirmesine olumlu katkısı vardır.

 

 1. “Ey Muhammed! De ki: Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?” Ayet

“İlim müminin kaybolmuş malıdır; onu nerede bulursa alır.” Hadis

Yukarıda bir ayet ve hadisin anlamı verilmiştir. Buna göre hangisi söylenemez?

 1. A) Din ve bilim arasında bir ilişki yoktur.             B) Bilgili insan ayrıcalıklıdır.
 2. C) Bilimsel gelişmelere kayıtsız kalmamalıyız. D) İslam dini bilimi teşvik eder.

 

 1. Sürekli hastalığı ve yaşlılığı sebebiyle oruç tutamayanların her oruç günü için verdikleri paraya ne ad verilir?
 1. A) Fitre                                   B) Zekât                      C) Sadaka                               D) Fidye

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

A)Meleklere iman                    B) Oruç tutmak            C)Peygamberlere iman             D) Ahirete iman

 

 1. Ahirete inanan bir insanda aşağıdaki davranışlardan hangisi görülmez?

A)Daima yok olma korkusu yaşar.                   B)Güzel Davranışlar yapıp, kötülüklerden uzak durur.

C)Dünya hayatının zorluklarına karşı sabreder.  D)Allah’a karşı ibadet ve görevlerini yapmaya çalışır.

 

 1. Bu şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisini yazardınız?
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Kur’an’ı insanlara iletme İnsanlara öğüt verip uyarma Allah’tan vahiy alma ?
 1. A) Geçimini sağlamak için çalışma B) İnsanlara hoşgörülü davranma
 2. C) İlahî mesajı insanlara açıklama D) Aile bireyleriyle yakından ilgilenme

 

 1. Hz. Muhammed kaç yaşındayken Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildi?
 1. A) 25 B) 63 C) 35                          D) 40

 

 1. I- “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer suresi, 30. ayet)

II- “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi      tutmadığım da olur.” (Buhari, Nikah, 90)

III- “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler,              çarşılarda dolaşırlardı…” (Furkan suresi, 20. ayet)

Yukarıdaki ayet ve hadislerde asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Peygamberler de bizim gibi bir insandır. B) Hz. Muhammed ölümlüdür.
 2. C) Hz. Muhammed oruç tutmuştur. D) Hz. Muhammed evlenmiştir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili değildir?
 1. A) İnsanları uyarır. B) Alışverişe çıkar.
 2. C) Kur’an-ı Kerim’i açıklar. D) Allah’tan aldığı emirleri insanlara iletir.

 

 1. Hz. Muhammed, Bizans ve İran gibi devlet başkanlarına niçin mektup göndermiştir?
 1. A) Savaş ilan etmek için B) Onları uyarmak ve İslama davet etmek için
 2. C) Eski dostları olduğu için D) Müslümanlara yardım etmek için

 

 1.   I- Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.

II- Hz. Muhammed’e inanmayanlar bile onun doğruluğunu kabul etmişlerdir.

III- Peygamberler, peygamberlik görevini yerine getirirken kişisel bir karşılık beklemezler.

IV- Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi / hangileri doğrudur?

 1. A) II-III B) I-II-III-IV C) III-IV                     D) Yalnız III

 

 1. Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 1. A) Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.             B) Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar.
 2. C) Herhangi bir meseleyi çözmemizi sağlar.                  D) Bütün canlıların ortak özelliğidir.

 

 1. “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?

 1. A) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları      B) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
 2. C) Herkesin kendi arzusuna göre davranması   D) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması

 

 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. A) Kuran’ı aklımızı kullanarak anlayabiliriz.
 2. B) Tüm insanlar Allah’ın emir ve yasaklarından sorumludur.
 3. C) Sadece akıllı insanlar ibadetleri yerine getirebilirler.
 4. D) Allah sadece akıllı olan insanları sorumlu tutar.

 

 1. “Ey inananlar, size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.”

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?

 1. A) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
 1.              I – Kul eûzü birrabbinnâs.        IV- Min şerril vesvâsil hannâs.
  1. B) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
  2. C) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak
  3. D) Doğru bilgiye önem vermek

   

II- İlaninnâs                            V- Minel cinneti vennâs

III- Melikinnâs                         VI- Ellezi yüvesvisü fi sudûrinnâs.

Nâs suresindeki bu ayetlerin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

 1. A) I – II – III – IV – VI – V B) I – III – II – IV – VI – V
 2. C) I – III – II – V – IV – VI D) I – II – III – V – IV – VI

 2.Dönem 1.Yazılı indir butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Word olarak eklenmiştir.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

0 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir