2012 – 2013 2.Dönem İngilizce Zümre Toplantısı

2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

II. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI NO         : 2

TARİHİ                      :  ….. /…  / ……

SAATİ                         : 12:30

YERİ                           :  Eğitim Salonu

KATILAN ÖĞRETMENLER  : 

(İngilizce Öğretmeni)

      (MÜDÜR YARDIMCISI)

 

GÜNDEM:

 

1.     Açılış ve yoklama,

2.     1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması,

3.     İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi, (2504 sayılı Tebliğler Dergisi)

  4.     Bir önceki zümremde alınan kararların incelenip değerlendirilmesi,

5.     I. Dönem başarı durumlarının incelenmesi,

6.     İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

7.     I. Dönem yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti. Yeni öğretim programının uygulanışının değerlendirilmesi.

8.    Proje ve performans ödevlerinin verilmesi, takibi ve toplanması esnasında karşılaşılan zorluklar.

  9.    Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile konularının görüşülmesi,

10.    Ölçme değerlendirme ve sınavlar hakkında bilgi.

11.    İngilizce dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

12.    Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.(Günlük ödevler)

13.    SBS  sınavı için hazırlıklar

14.    Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Ders içinde kullanılacak araç ve gereçler)

15.    Performans ve Proje Etkinlikleri ve Ders esnsında yapılan etkinlikler

16 .   Dyned programının kullanılamasının nedenleri

17.    Ortak sınavlar

18.    Dilek, temenniler ve kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.    ………. zümre toplantısını açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

2.   1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu …………… tarafından okundu ve 1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak Milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda  bulundu. İngilizce öğretmeni ………. Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, Bilimsellik, planlılık, okul aile işbirliği ve her yerde eğitim konusunda derslerde sık sık  yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi. Bu konulara derslerde özenle yer verilmesine karar verildi.

3. Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. ……. yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Atatürkçülük konusunda  söz alan İngilizce öğretmeni …….. yer alan hususlara dikkat edildiğini ve  gerekli zamanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde anlatıldığını belirtti. …………. I.dönemde olduğu gibi  II. Dönemde de  Atatürkçülük konuları hususunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesinin  faydalarını anlattı.

4.    Bir önceki zümrede alınan kararlar İngilizce Öğretmeni ………..  tarafından okundu. Kararlara uyulduğu tespit edildi.

 

5……………… genel olarak başarı oranı özellikle 7.sınıflarda iyi olduğu ve dikkatin en üst seviyede olduğunu öğrencilerinde istekli olduğu aynı sekılde 8.sınıflarda ise başarı ve derse katılımın istenilen seviyede olunduğu 6.sınıflarda istekli öğrenciler olsada bazı öğrencilerde dikkat dağınıklığı olduğu zaman zamanbazı konularda fazla zaman ayrıldığı yada eksik konular olduğu zaman geçmiş yıllarda verilen konulara dönüldüğü gözlemlenmiştir. bu başarı oranlarının yüksekliğinin İngilizce öğretiminin yeterli olduğu anlamına gelmediğini, İngilizce öğrenmeye istekli ve yetenekli öğrencilerimizin çok olduğu bu öğrencilere gereken yardımın İngilizce öğretmenleri tarafından yapıldığı ve daha iyi İngilizce öğrenmek için yol gösterilip kaynak sağlandığını belirtti. Derslerin özellıkle flash card yöntemi ile kullanılırak ve Bingo cardlar kullanılarak öğrencinin görselliği ön plana çıkmıştır motıvasyonu artırdığından derslerdeki eğlece üst seviyeye çıkmıştır ve öğrenciler açısından oldukça yararlı olmuştur.Ayrıca derslerde rekabeti artırmak amacıyla zaman zaman yarışmlar yapılması öğrenci açısından oldukça yararlı olduğu saptanmıştır.

 

6. ……………… İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir. Sınıf içinde dersler çok iyi şekilde dinlenmelidir. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkân verilmelidir. Ders işlenirken tahtaya kalkma alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmelidir. Bu öğrencilere sorular basitten zora doğru olmalıdır dedi.

İngilizce öğretmeni …………… ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilere her dersten sonra muhakkak ödev verilmelidir. Bu ödevler bıktırıcı, usandırıcı olmamalıdır. Aksine teşvik edici olmalıdır. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir.

…………….. çalışamayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile sık sık görüşülmelidir.İngilizceye nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır.Aile çocuğunun1 gününü nasıl geçireceğini programlamasında yardımcı olmalıdır.Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır. Öğrenci başarısının arttırılmasında okul,aile,öğrenci diyalogunun iyi kurulmasına karar verildi.İngilizce Öğretmeni  …………..  çok sık,ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmalarına yer verilmeli. Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar(iletişimci yaklaşım-örn:pair-work)uygulanmalı. Geniş zamanın çok iyi oturtulması diğer bilgilerin çabuk kavranmasını ve dilin pratikliğini sağlayacaktır. Gerekli konularda Türkçe zümresiyle işbirliği yapılması, gerekli olduğunda Türkçe Çeviri Yönteminin kullanılmasına karar verildi.

 

7.    İngilizce Öğretmeni  ………………….  öğrenci seviyelerinin orta düzey ve derse katılım iyi seviyede olduğu için ve bu sebeple derslerde bol örnek yapmaya yönelik çalışma yaptığımız için I.dönem Ünitelendirilmiş yıllık planda  6.sınıflarda plana uygun şekilde ilerlendi 7.sınıflarda 2.dönem konularından bir kısmı işlenme fırsatı bulundu 8.sınıflarda ise 2 ünite geride kalındı bunun başlıca sebebi 8.sınıf ders kitabının öğrenci seviyesinin bır mıktarda üstünde olmasıdır. Zaman zaman öğrencilerin eksik olduğu konular anlatıldığından öğrencilerin yeterli seviyeye gelmeleri sağlandı.

…………… : dersi plana göre yetiştireceğiz diye anlatmayın planı yetiştirmek önemli değil, önemli olan özellikle başarısız öğrencileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapmanız  ve planda yazdığınız amaç ve davranışlardan kazandırabildiğiniz kadarını öğrencilere kazandırmalısınız dedi.

 

8.    Performans görevlerinin takibi sırasında bazı öğrencilerin ve öğrenci velilerinin lakayt hatta ödeve karşı bir duruş içinde olduklarını gözlemlediğini, İngilizce Öğretmeni ………….. ifade etti. Öğrencinin yaratıcılığını ön plana çıkaran ödev sayısı bir kaçtane olduğu 2..donem öğrencilerin daha yaratıcı olmaları öğrenci açısından daha faydalı olacağını belirtti.Öğrencilerin biraz daha özen göstererek hazırlamalarını daha iyi olacağını vurguladı.

 

9. İngilizce Öğretmeni …………… konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, zaman zaman eksik olan yada seviyelerine uygun konular  İngilizce dersinde kullanılan yöntem  ve teknikler ışığında; Anlatım, soru-cevap, problem çözme, buluş, gösterip yaptırma … vb. yöntemlerden yararlanılacak. Ev çalışmaları verilecek. Verilen çalışmalar olanaklar nispetin de kontrol edilecek. Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki  öğrenci  kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek. Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacağını belirtti.

Yıllık planlarımızda belirtildiği gibi yerine göre derslerimizde Communicative Approach Eclectic, Approach (Natural Approach) İnteraktif, Gösteri (Demonstration), Okuma ve Anlatım, Yazma ve Yazdırma (Writing), Resim yorumlatma (Teacher shows pictures and asks questions) Soru cevap metodu ( Student listen/ answer questions) ile yeri geldikçe diğer metotlarla da konular işlenmiştir.

Derslerde çoklu zekaya hitap edecek şekilde “Matching pictures to the numbers, what is in the Picture, memorazing the Picture, Picture cover up, double sided chunks, hot potato game, Simon says, Picture envelope, who am I?, feeling jar, ready made pictures, mixed words or letters, weather, what is in my hand, what is in your hand, acting out ( who am I) repeated questions, that’s me,, expressing feeling, sequence in cards, speed up, dicto gloss, chain drills (back chaining), subtitution drill, cross-questions, eliticing, coloured words, writing free of pen, the fastest win, chasing cat, memory game, completing clothes parts, muppet shows” gibi aktiviteler yeri geldikçe uygulanmıştır.

 

10. Geçen dönem olduğu gibi  ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlara   aynen uyularak bu dönemde de İngilizce dersi için 4. 5. sınıflarda 3 yazılı yapılmasına,1 performans görevi verilmesi, 3 ders içi performans notu verilmesi; 6.7.8. sınıflarda 3 yazılı, 2 performans görevi ve 3 ders içi performans notu verilmesi, her dönem bir ortak sınav yapılmasına(3.yazılı), sınavdan önce üzerinde nitelikli puanlamanın da belirtildiği cevap anahtarlarının hazırlanmasına ve proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde yaratıcılık, düzen, zaman, materyal, içerik, yazım ve dilbilgisi ölçütlerine bakılması ve 4lü dereceli puanlama anahtarı kullanılmasına karar verilmiştir.

 

Öğrencilerin anlama ve öğrenme düzeylerinin aynı olmadığı dikkate alınarak değerlendirmede farklı zorluk derecesinde sorular hazırlanmasına karar verildi. Ayrıca sınavlarda soruların çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, diyalog tamamlama, kısa cevaplı gibi farklı tekniklerden yararlanılarak hazırlanması kararlaştırıldı. Öte yandan sınavdan önce üzerinde nitelikli puanlamanın da belirtildiği cevap anahtarlarının hazırlanması gerekliliği vurgulandı

……………. sözlü notlarının öğrenciyi teşvik edici biçimde olmasının faydalarını anlattı.

11. ………. diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının faydalarını anlattı.

a)Güzel konuşma ve yazma ,söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme,dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma,okuma güçlüğü gibi  vb konular için TÜRKÇE DERSİ zümre öğretmenleri’nden ,

b)Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yer belirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire,silindir,prizmalar,kümeler,…vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için;RESİM İŞ VE İŞ EĞİTİMİ DERSİ zümre  öğretmenleri’nden,

d)ATATÜRKÇÜLÜK konuları ve milli bayramlar SOSYAL BİLGİLER DERSİ zümre öğretmenleri’nden,

Zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.

 

12.  ……….. öğrencilerin derslere hazırlık için ev ödevlerini amaçlarına uygun olarak yapmaları gerektiği belirtildi.Ev ödevlerinin önemi üzerinde ;girdiğimiz sınıflarda durmalıyız.Sınıf seviyesine göre;öğrencilere ödev verilmeli, iyi durumda olan öğrencilere ileri düzey okuma kitapları  verilerek öğrencinin ilgisi ve başarısı arttırılarak geliştirilmelidir.Ödev soruları sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmalı ve öğrenciyi bıktıracak şekilde soru verilmemesi kararlaştırıldı

 

13. …………… SBS Sınavında artık İngilizce sorularının çıkacağı göz önünde bulundurularak  çalışmaların devamı kararlaştırıldı. Bu sınav hazırlığı için test ve soru bankalarından faydalanılmasının uygun olacağı belirtildi.Bu hazırlıkların  veli –öğrenci –öğretmen  işbirliği ile yapılması takdirde faydalı olacağı belirtildi .Öğrenciler sınava hazırlık esnasında gerekli olan yardımın en üst düzeyde olması için İngilizce öğretmenleri olarak  bütün imkanlardan faydalanacağı anlatıldı

 

14. ………… derse hazırlıklı gelmek kadar araç ve gereçlerle birlikte gelmenin önemli olduğunu belirtti.

İngilizce öğretmeni  …….. bazı öğrencilerin; kitap ,defter ve konu ile ilgili araç  getirmediğini ve dolayısıyla davranış kazanmada güçlük çektiğini söyledi ve konunun sıkı takip edilmesi gerektiğini belirtti. Araç ve gereç kullanımı (somuttan soyuta doğru örnek verme) hem görme (göze) ve hem de duyma (Kulağa) yeteneğini geliştirmektedir. Ders içinde konulara uygun araç , gereç ve kaynaklardan yararlanılmalı,öğrencilerinde yararlanmasının sağlanması kullandırılması kararlaştırıldı.

15.       PERFORMANS  GÖREVİ KONULARI:

4.sınıflar:

a)      “ Preposition (in, on,under,between, in front of, behind,near,next to) poster hazırlama

b)      What time is it? Saatler konusunu anlatan poster hazırlama

c)      Body Part (vücud organları) ile ilgili poster hazırlama.

d)      Renkler konusunda poster hazırlama

e)      Fruits –Vegetables-Foods and Drinks konusu ile ilgili poster hazırlama

a)      “Hayvanları tanıtan bir afiş hazırlama. Ya da bir çiftlik maketi hazırlayarak içerisine de hazırladığınız hayvan maketlerini yerleştirebilirsiniz

f)       Parts of the house “ (evinızin odaları ve eşyaları konusunda poster hazırlama

g)      Clothes (Kıyafetlerimizi) anlatan poster hazırlama

h)      What time is it? Saatler konusunu anlatan poster hazırlama

i)        Classroom Objects (sınıf eşyaları) konusunda poster hazırlama

j)       Days and My Weekly Schedule (Günler ve ders programı hakkında poster hazırlama)

k)      Seasons and Months (Mevsimler ve aylar )konusunda poster hazırlama.

l)        What’s the weather like? Hava durumu ile ilgili poster hazırlama.

m)  Bir ev maketi hazırlayarak evin bölümlerini tanıtma.

 

5.SINIFLAR

a)      “Hayvanları tanıtan bir afiş hazırlama. Ya da bir çiftlik maketi hazırlayarak içerisine de hazırladığınız hayvan maketlerini yerleştirebilirsiniz

b)      Fruits –Vegetables-Foods and Drinks konusu ile ilgili poster hazırlama ve like ve don’t like ile ilgili cümlerle örnekler verme(I like melon ya da I dont like melon)

c)       “Adjectives (sıfatlar) zıt kelimeler  konusyla ilgili bir poster hazırlama.

d)      Maths shapes (matematik şekilleri)  tanıtan poster hazırlama. “

e)      Illnesses (hastalıklar) What is the matter with you? Konusunu anlatan poster hazırlama

f)       Preposition (in, on,under,between, in front of, behind,near,next to) poster hazırlama

g)      What time is it? Saatler konusunu anlatan poster hazırlama

h)      Body Part (vücud organları) ile ilgili poster hazırlama.

i)        Renkler konusunu kıyafetler ile birlikte hazırlama ve örnek cümleler yazma. (red hat.)

j)       2009 yılına ait İngilizce bir takvim hazırlama

k)      Bir ev maketi hazırlayarak evin bölümlerini tanıtma.

 

6.SINIFLAR

 

a)      Body Part (vücud organları) ile ilgili poster hazırlama.

b)     Preposition (in, on,under,between, in front of, behind,near,next to)konusunu anlatan poster hazırlama

c)      Maths shapes (matematik şekilleri)  tanıtan poster hazırlama

d)     Fruits –Vegetables-Foods and Drinks konusu ile ilgili poster hazırlama ve like ve don’t like ile ilgili cümlerle örnekler verme(I like melon ya da I dont like melon)

e)      What time is it? Saatler konusunu anlatan poster hazırlama

f)       Jobs (Meslekler) konusunda poster hazırlama  ve cümleler yazma

g)      Illnesses (hastalıklar) What is the matter with you? Konusunu anlatan poster hazırlama

h)     “Animals” (Hayvalar)  konusunda poster hazıralma. ve  Have Got Has got cümleleri ile anlatma.   (I Have got a cat, He has got a rabbit) gibi

i)       Bir ev maketi hazırlayarak evin bölümlerini ve eşyaları tanıtma.

j)       Adjectives (sıfatlar) zıt kelimeler  konusyla ilgili bir poster hazırlama.

k)      2010 yılına ait İngilizce bir takvim hazırlama.

 

 

7.SINIFLAR

 

b)     What time is it? Saatler konusunu anlatan poster hazırlama

c)      Jobs (Meslekler) konusunda poster hazırlama  ve cümleler yazma

d)      Illnesses (hastalıklar) What is the matter with you? Konusunu anlatan poster hazırlama

e)      Indefinite pronouns (somebody, something,somewhere,anything,anybody ve anywhere) konusnu anlatan poster hazırlama

f)       Comparative/Superlative konusnu tanıtan poster hazırlama

g)      the same as+ Noun/ the same as / diffrent from+pl N ve as…as  ile ilgili cümleler hazırlama yada poster şeklinde sunma.

h)     Maths shapes (matematik şekilleri)  tanıtan poster hazırlama

i)        Fruits –Vegetables-Foods and Drinks konusunu  Prefer (tercih etmek) konusu kullanılarak  poster hazırlama

j)       Adjectives (sıfatlar) zıt kelimeler  konusyla ilgili bir poster hazırlama.

k)     Tarihlerin okunuşu ile ilgili poster hazırlama.

l)        Irregular verbs( düzensiz filler) anlatan kapsamlı bir afiş hazırlama.

m)   Hayvanları tanıtan bir afiş hazırlama. Ya da bir çiftlik maketi hazırlayarak içerisine de hazırladığınız hayvan maketlerini yerleştirebilirsiniz

 

8.SINIFLAR

 

a)      the same as+ Noun/ the same as / diffrent from+pl N ve as…as  ile ilgili cümleler hazırlama yada poster şeklinde sunma.

b)     What time is it? Saatler konusunu anlatan poster hazırlama

c)      Illnesses (hastalıklar) What is the matter with you? Konusunu anlatan poster hazırlama

d)     Indefinite pronouns (somebody, something,somewhere,anything,anybody ve anywhere) konusnu anlatan poster hazırlama

e)      Comparative/Superlative konusnu tanıtan poster hazırlama

f)       Maths shapes (matematik şekilleri)  tanıtan poster hazırlama

g)      Fruits –Vegetables-Foods and Drinks konusunu  Prefer (tercih etmek) konusu kullanılarak  poster hazırlama

h)     Adjectives (sıfatlar) zıt kelimeler  konusyla ilgili bir poster hazırlama.

i)        Tarihlerin okunuşu ile ilgili poster hazırlama.

j)       When/While cümleleri ile ilgili poster hazırlama.

k)     Present Perfect Tense( just, already, yet, ever, never) bir poster hazırlama

l)        Adjectives (sıfatlar) zıt kelimeler  konusyla ilgili bir poster hazırlama.

 

16. Dyned programının kullanılammasının en önemli nedeni okulda sağlam bir internet altyapısının bulunmaması en önemli eksiklik olduğunu ve aynı zamanda sadece birkaç öğrencinin evinde internet bulunduğunu ………… belirtti.Bu sebeplerden dolayı etkili bir şekilde uygulanayamayacağını dile getidi.

 

17. 2012 – 2013 öğretim yılının 1. ve 2. İngilizce Sınavlarının

1. ortak sınav: 2013 mart  ayının 3.haftası

2. ortak sınav: 2013 nisan ayının 3.haftası     olarak yapılmasına karar verildi.

 

18. ………… zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek , 2012 – 2013 öğretim yılının  II. döneminin sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi  dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

akerdersevi.com

İngilizce Öğretmeni

OKUL MÜDÜRÜ

                                                                                                                        UYGUNDUR

                                                                                                                          ….. / … /  …….

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir